Class Members

 

    

Nicholas Baicoianu                                           Chui Chee-Cheon                                 Cong Peng

 

    

            Bing Feng                                                         Rouzbeh Gerami                                   Ali Hosseiny

 

    

                        Wefei Li                                   Toshir Livingston                                              Megan McKernan

 

    

            Omid Nohadani                                    Ognyan Oreshkov                                            Erden Oz

 

    

            Sridhar Ramanujam                                          Perry Rose                                           Sarah Salemi

 

    

            Jason Thalken                                                   Xiadong Wang                                     Jun Yoshikawa

 

                                                                     

                        Rong Yu                                               Manjiang Zhang                                                Sijie Zhang